Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Anasayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) "Veri Sorumlusu" sıfatını almış olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kişisel Veriler

Kişisel Veri: KVKK MADDE 3- (1) (d) e göre; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

-  Kimlik Bilgisi (T.C. kimlik numarası, ad - soyad, nüfus cüzdanı seri numarası, fotoğraf, doğum yeri- tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb.)

-   İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres, faks numarası, ikametgâh vb.)

-   Eğitim Düzeyi, İş Unvanı / Mesleği vb.

-  Özel Nitelikli Kişisel Veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendikalara üyelik, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik  ve genetik veriler)

-   İmza Sirküsü

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

AKÜDER, Kişisel Verileri Dernek Tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede, tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve Kanun' da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verileri İşleme ve Aktarma Amaçları

Elde edilen Kişisel Veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

  • Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
  • Üyelik aidatlarının ödenmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Üyelik takibinin yapılması, üyelik ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere bilgilendirme yapılması,
  • Hazırlanan rapor, yayın ve çalışmaların paylaşılması,
  • Sektörle ilgili mevzuat değişiklikleri ve / veya ilgili kuruluşlarla yapılan görüşmelerin iletilmesi,
  • Dernek tarafından düzenlenen toplantı, konferans vb. etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile ilgili duyurularda bulunulması amacıyla işlenecek olup,

Kanun' un 8. ve 9. maddeleri kapsamında 3.  kişi, gerçek kişi ve / veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında) ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği Veri Sahiplerinin Hakları

Veri Sahibi, Derneğimize yazılı olarak başvurarak,

a) Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’ nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini, yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklardan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Dernek adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla akuder@akuder.org.tr adresine iletebilir, detaylar için ayrıca KVKK' yı inceleyebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği

 

AÇIK RIZA BEYANI

AKÜDER ile paylaştığım özel nitelikli kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, AKÜDER tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metninde yer alan sınırlar çerçevesinde, işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,

          [ ]  Onaylıyorum.

          [ ]  Onay Vermiyorum.

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine onay verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı bilgilerinize sunarız.

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.